Algemene voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden in PDF-formaat.

 

Algemene voorwaarden Teerenstra Trading

Pelikaanbak.be is een internetadres van Teerenstra Trading

 

E-mail: info@teerenstratrading.nl

Website: www.pelikaanbak.be

 

Artikel 1 – Definities

 1. Teerenstra Trading: Teerenstra Trading, gevestigd te Blauwhuis onder KvK nr. 76672603.
 2. Klant: degene met wie Teerenstra Trading een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Teerenstra Trading en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Teerenstra Trading.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Teerenstra Trading hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Teerenstra Trading hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Teerenstra Trading te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Teerenstra Trading niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Artikel 4 – Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Teerenstra Trading mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Teerenstra Trading de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Teerenstra Trading behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Artikel 6 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Teerenstra Trading gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Teerenstra Trading.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Teerenstra Trading zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Teerenstra Trading op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Teerenstra Trading, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Teerenstra Trading te betalen.

 

Artikel 7 – Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Teerenstra Trading gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Teerenstra Trading roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Teerenstra Trading, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 8 – Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 9 – Retentierecht

 1. Teerenstra Trading kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Teerenstra Trading heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Teerenstra Trading.
 3. Teerenstra Trading is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

 

Artikel 10 – Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Teerenstra Trading te verrekenen met een vordering op Teerenstra Trading.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Teerenstra Trading blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Teerenstra Trading op grond van wat voor met Teerenstra Trading gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Teerenstra Trading zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Teerenstra Trading een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Teerenstra Trading het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Artikel 12 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Teerenstra Trading, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Teerenstra Trading het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Teerenstra Trading kan tegenwerpen.

 

Artikel 13 – Levertijd

 1. De door Teerenstra Trading opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Teerenstra Trading.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Teerenstra Trading niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 14 – Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Artikel 15 – Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 16 – Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Teerenstra Trading niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Teerenstra Trading, bij gebreke waarvan Teerenstra Trading niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Artikel 17 – Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Artikel 18 – Garantie

 1. Teerenstra Trading garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van alle gebreken. Deze garantie geldt gedurende een periode van drie maanden na levering. Genoemde garantie omvat alleen de te vervangen onderdelen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.
 5. Betreft het geleverde een zaak die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garanties welke die producent verstrekt.
 6. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Artikel 19 – Vrijwaring

De klant vrijwaart Teerenstra Trading tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Teerenstra Trading geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 20 – Klachten

 1. De klant dient een door Teerenstra Trading geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Teerenstra Trading daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Teerenstra Trading uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Teerenstra Trading in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Teerenstra Trading gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 21 – Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Teerenstra Trading.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Teerenstra Trading ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Artikel 22 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Teerenstra Trading een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Teerenstra Trading verschuldigd zijn.

 

Artikel 23 – Aansprakelijkheid Teerenstra Trading

 1. Teerenstra Trading is uitsluitend aansprakelijk voor enige directe schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Teerenstra Trading aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Teerenstra Trading is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Teerenstra Trading aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Teerenstra Trading is nimmer aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van de door haar geleverde producten en diensten, indien blijkt dat klant:
  1. zich niet heeft gehouden aan de gebruiks- en veiligheidsinstructies of het product voor andere (gebruiks)doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor het bedoeld is;
  2. aan het product andere producten heeft toegevoegd welke de beoogde werking van het product van klant wijzigt of teniet doet;
  3. het product niet goed heeft onderhouden;
  4. aan Teerenstra Trading onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt en Teerenstra Trading van deze gegevens is uitgegaan;
  5. het product heeft gebruikt terwijl voor klant kenbaar was dat het product een gebrek had.
 6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 24 – Retourneren

 1. Een product retourneren is zonder voorafgaande toestemming van Teerenstra Trading niet toegestaan.
 2. De kosten van een retourzending zijn voor rekening van klant, tenzij de retourzending plaatsvindt als gevolg van een gebrek in het geleverde.
 3. Retourzendingen zijn voor risico van klant, waardoor Teerenstra Trading niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde producten.
 4. Retourzendingen die niet zijn geaccepteerd door Teerenstra Trading ontslaat Teerenstra Trading niet van zijn betalingsverplichting.
 5. Retouraanvragen kunnen alleen in behandeling genomen worden indien de retouraanvraag binnen 30 dagen na levering van de producten bij Teerenstra Trading is ingediend.
 6. De te retourneren producten dienen:
  1. in originele staat te zijn;
  2. onbeschadigd en ongebruikt te zijn
 7. Indien Teerenstra Trading vermoedt dat de geretourneerde producten niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, behoudt Teerenstra Trading zich het recht voor de geretourneerde goederen te weigeren alsmede eventuele hiermee verband houdende kosten bij klant in rekening te brengen.
 8. Nadat de retourzending en de geretourneerde producten door Teerenstra Trading zijn geaccepteerd, zullen creditnota’s voor de geretourneerde producten worden toegekend.

 

Artikel 25 – Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Teerenstra Trading vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 26 – Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Teerenstra Trading toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Teerenstra Trading niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Teerenstra Trading in verzuim is.
 3. Teerenstra Trading heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Teerenstra Trading kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Artikel 27 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Teerenstra Trading in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Teerenstra Trading kan worden toegerekend in een van de wil van Teerenstra Trading onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Teerenstra Trading kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Teerenstra Trading 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Teerenstra Trading er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Teerenstra Trading is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 28 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

 

Artikel 29 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Teerenstra Trading is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Teerenstra Trading zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 30 – Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Teerenstra Trading.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 31 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Teerenstra Trading bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 32 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Teerenstra Trading is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Versie: 1 april 2024